Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2017

desouffle
19:10
9499 0697
Reposted frommisterpeter misterpeter viasomebunny somebunny
desouffle
19:10

Nie mów, że mam przed sobą całe życie i wszystko jeszcze przyjdzie i tak dalej. Nie ma ani jednego człowieka na świecie, który by w to naprawdę wierzył.

— Marek Hłasko
Reposted fromhavingdreams havingdreams viasomebunny somebunny
19:09
5050 b254 500
desouffle
19:00
Bądź lekka w tańcu, lecz nigdy w życiu. Śmiej się wśród ludzi, płacz tylko w ukryciu.
— kartka z pamiętnika, 1952
Reposted fromtereseek tereseek viasomebunny somebunny
18:59
desouffle
18:59
Życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— M. Halber
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viasomebunny somebunny
desouffle
18:58
3306 3b3d
nie jestem...
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaarrima arrima
desouffle
18:54
5338 87d0 500
Reposted frommarzyciel marzyciel viasomebunny somebunny
desouffle
18:53
desouffle
18:32
Co bym nie zrobił, to wraca.
Reposted from61sekund 61sekund viacytaty cytaty
desouffle
18:32
3182 6349
Reposted fromnataliablus nataliablus viasomebunny somebunny
desouffle
18:31
desouffle
18:30
7143 f838
M. Świetlicki
desouffle
18:30
Trzymaj się. Po prostu to przetrwaj.
— Harlan Coben

March 20 2017

desouffle
15:01
15:00
desouffle
14:59
2869 f24a 500
piękna Praga.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viasoSad soSad

February 16 2017

desouffle
15:04
9204 9861
Reposted fromrol rol viasomebunny somebunny
desouffle
13:47
13:47
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl